Spoločnosť DITEC, a.s. je jedným z najvýznamnejších dodávateľov technológií spojených s elektronickým podpisom. Tieto technológie predstavujú jeden z kľúčových faktorov pri implementácii elektronických služieb verejnej správy, ako aj elektronickej komunikácie v obchodných procesov. Predstavujú teda jeden zo základných kameňov, na ktorých je budovaná informačná spoločnosť.

Naše riešenia v oblasti elektronického podpisu sú postavené na dlhodobých skúsenostiach v oblasti používania elektronického podpisu v reálnych aplikáciách. Implementovali sme prvé riešenia využívajúce elektronický podpis ešte dávno pred jeho ukotvením v legislatíve (Zákon č. 215/2002). Na základe získaných skúseností sme sa aktívne podieľali na príprave legislatívy o elektronickom podpise. Dlhodobo spolupracujeme s NBÚ ako orgánom zodpovedným za elektronický podpis. Aktívne sme sa podieľali aj na príprave všetkých noviel tohto zákona, vrátane zásadnej novely č. 214/2008, ktorá rieši praktické aspekty vytvárajúce podmienky pre široké uplatnenie elektronického podpisu.

Na základe detailnej znalosti problematiky a získaných skúseností sme implementovali vlastnú sadu produktov pre zaručený elektronický podpis (ZEP), ktoré boli certifikované NBÚ. Tieto produkty mnohokrát predstavovali prelomové prístupy k implementácii technológií pre elektronický podpis. Vychádzajúc z bohatých skúseností, nami vyvinuté produkty sa vyznačujú jednoduchosťou používania, ako aj ľahkou integrovateľnosťou so zložitých systémov a riešení.

Použitie nami vyvíjaných produktov pre elektronický podpis, ponúkaných pod spoločnou značkou D.Signer, umožňuje využitie ako v elektronickej podateľni zabezpečujúcej automatizované spracovanie veľkého množstva údajov, tak aj individuálne použitie jednotlivými používateľmi. Naše produkty sú navrhnuté tak, aby podporovali vytváranie súčasné viacerých elektronických podpisov dokumentu, ako aj súčasný podpis viacerých dokumentov rôzneho formátu.

Riešenia v oblasti elektronického podpisu podporujeme komplexne. Za týmto účelom sme vybudovali certifikačnú autoritu, ktorá je akreditovaným poskytovateľom certifikačných služieb.

V oblasti elektronického podpisu predstavuje naša spoločnosť dodávateľa, schopného komplexne zabezpečiť požadované riešenie. Nesústreďujeme sa iba na dodávku potrebných technológií, ale taktiež na legislatívnu analýzu možností elektronizácie procesov, procesný redizajn využívajúci možnosti plnohodnotnej elektronickej komunikácie, integráciu riešení a technológií, ako aj podporu prevádzky. Práve preto naša spoločnosť participovala na budovaní najvýznamnejších riešení, v ktorých je elektronický podpis v SR v súčasnosti využívaný.

Spoločnosti Ditec a PDFTron ohlasujú vytvorenie OEM Partnerstva za účelom vývoja technológií pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu pre dokumenty typu PDF.

Vancouver, Canada, October 11, 2010