Lokálne RFO (register fyzických osôb) slúži ako úložisko údajov o osobách z RFO MV SR, ktoré sú záujmové (záujmové osoby sú osoby, o ktorých je možné na základe legislatívnych oprávnení získavať údaje z RFO) pre príslušný orgán verejnej moci, resp. inú organizáciu, ktorá má oprávnenie získavať údaje z RFO. Základnými funkciami lokálneho RFO sú:

 • Zabezpečenie komunikácie s RFO MV SR pre celý orgán verejnej moci, resp. organizáciu s oprávnením pracovať s údajmi o osobách z RFO (jediný prístupový bod).
 • Uchovávanie/automatickú aktualizáciu údajov o záujmových osobách pre celý orgán verejnej moci, resp. organizáciu s oprávnením pracovať s údajmi o osobách z RFO.
 • Poskytovanie údajov o záujmových osobách interným systémom orgánu verejnej moci, resp. organizácii s oprávnením pracovať s údajmi o osobách z RFO.
 • Poskytovanie služieb na využívanie a prácu s údajmi osôb v RFO interným systémom orgánu verejnej moci, resp. organizácii s oprávnením pracovať s údajmi o osobách z RFO.

Popis riešenia

Register fyzických osôb (RFO) eviduje údaje o fyzických osobách, pričom poskytuje jednotlivým odberateľom (orgán verejnej moci, resp. organizácia s oprávnením pracovať s údajmi o osobách z RFO) tieto údaje o osobách formou okamžitej odpovede na požiadavku ohľadne údajov konkrétnej osoby (osôb) a zároveň je možné využívať získavanie zmien o osobách cez zmenové dávky.

Lokálne RFO uchováva aktuálne údaje záujmových osôb. Získavanie údajov z RFO je riešené volaním príslušných webových služieb (web services) RFO modulom lokálne RFO, ktorý bude zabezpečovať komunikáciu s RFO a poskytovanie takto získaných dát pre informačné systémy odberateľa.

Lokálne RFO bude automaticky aktualizovať svoje údaje o záujmových osobách spracovávaním zmenových dávok o osobách z RFO. Volaním služby Poskytnutie zoznamu IFO so zmenenými referenčnými údajmi poskytne RFO zoznam aktuálne platných evidovaných údajov o zmenených alebo nových osobách v RFO. Po prevzatí poskytnutých údajov potvrdí lokálne RFO prevzatie údajov a požiada RFO o ďalšie osoby, u ktorých došlo k zmene. Tento postup sa opakuje, kým RFO neposkytne údaje o všetkých zmenených záujmových osobách zo svojej evidencie.

Lokálne RFO bude pre informačné systémy odberateľa poskytovať možnosť získavania údajov o fyzických osobách v lokálnom RFO, resp. RFO prostredníctvom nasledujúcich služieb:

 • vyhľadanie fyzickej osoby na základe osobných údajov, napr. rodné číslo, meno, priezvisko
 • poskytnutie detailu fyzickej osoby (aktuálne údaje) na základe identifikátora fyzickej osoby
 • poskytnutie detailu fyzickej osoby vrátane rozšírených a historických údajov na základe identifikátora fyzickej osoby
 • poskytnutie údajov o zmenených osobách

Lokálne RFO bude pre informačné systémy odberateľa poskytovať možnosť zápisu údajov o fyzických osobách (typu Cudzinec bez pobytu na území Slovenskej republiky, ktorý prišiel do styku s verejnou správou) prostredníctvom nasledujúcich služieb:

 • zápis novej osoby
 • zápis úpravy mena
 • zápis úpravy priezviska
 • zápis úpravy rodinného stavu
 • zápis úpravy pohlavia
 • zápis štátnej príslušnosti
 • zápis úmrtia
 • zápis prihlásenia na pobyt v zahraničí
 • zápis titulu
 • zápis opravy údajov o narodení a národnosti

Lokálne RFO bude pre informačné systémy odberateľa poskytovať možnosť zaznamenania avíza o nezrovnalosti (rozdiely medzi údajmi osoby poskytnutými z RFO a údajmi osoby doloženými dokladmi vydanými v SR) a získania informácie o spôsobe vybavenia takto zapísaného avíza prostredníctvom nasledujúcich služieb:

 • zaznamenanie avíza o nezrovnalosti údajov
 • poskytnutie informácie o vybavení avíz
 • potvrdenie prevzatia informácie o vybavení avíza

Lokálne RFO

Kontext nasadenia

V rámci nasadenia lokálneho RFO je nevyhnutné aj nasadenie:

 • IAM (Identifikačný a autorizačný modul), ktorý zabezpečuje
  • konfiguráciu oprávnení na služby poskytované lokálnym RFO
  • konfiguráciu oprávnení na jednotlivé údaje osôb poskytovaných lokálnym RFO
  • konfiguráciu oprávnení administrátorov modulu k jednotlivým funkciám lokálneho RFO
  • vyhodnocovanie oprávnení na služby poskytované lokálnym RFO
 • Logovacieho modulu, ktorý zabezpečuje
  • zaznamenávanie logov o jednotlivých operáciách vykonaných lokálnym RFO
  • prezeranie logov o jednotlivých operáciách vykonaných lokálnym RFO
  • vyhľadávanie údajov o jednotlivých operáciách vykonaných lokálnym RFO a o činnosti jednotlivých používateľov

Organizačné predpoklady prevádzky riešenia

Predpokladom pre nasadenie riešenia lokálneho RFO je vytvorenie DIZ (dohody o integračnom zámere) v spolupráci s MV SR a zároveň sa vytvára v spolupráci s MV SR dohoda o poskytovaní údajov do registra fyzických osôb a prístupe k údajom z registra fyzických osôb (podpis týchto dokumentov je nevyhnutnou podmienkou pre spustenie produkčnej integrácie).

V rámci procesu integrácie lokálneho RFO na RFO MV SR sa vykonávajú integračné testy voči testovaciemu prostrediu IS RFO na MV SR. Ich úspešná realizácia je podmienkou pre spustenie produkčnej integrácie.

Samotnému spusteniu produkčnej integrácie predchádzajú nasledujúce procesné kroky:

 1. Export údajov osôb evidovaných orgánom verejnej moci, resp. organizáciou s oprávnením pracovať s údajmi o osobách z RFO, vo svojej evidencii do súboru s definovanou štruktúrou pre potreby stotožnenia týchto osôb s osobami v RFO MV SR (ak takéto osoby existujú) a ich odovzdanie na médiu určenému zástupcovi MV SR.
 2. Následne prebehne na strane MV SR hromadnému porovnanie a stotožnenie osôb.
 3. MV SR odovzdá na médiu späť pre jednotlivé osoby zo súboru identifikátor osoby z RFO spolu so sadou základných údajov týchto osôb z RFO.
 4. Na strane integrujúceho sa orgánu, resp. organizácie musí prebehnúť kontrola údajov získaných stotožnením.
 5. Integrujúci sa orgán, resp. organizácia pošle zoznam identifikátorov osôb z RFO, ktoré boli získané stotožnením osôb v RFO a boli overené, na MV SR, ktoré ich označí ako záujmové pre orgán, resp. organizáciu.
 6. MV SR na médiu odovzdá orgánu, resp. organizácii súbor s aktuálnymi dátami záujmových osôb z RFO (pre potreby iniciálneho naplnenia lokálneho RFO).
 7. Údaje o záujmových osobách z RFO sa importujú do lokálneho RFO.

Referencie na použitie riešenia

Nasadené riešenia lokálneho RFO:

 • Finančná správa SR

Marketing

Lokálne RFO jednoduchým spôsobom umožní integráciu na RFO MV SR a získavanie údajov z RFO MVSR, prípadne aj zápis osôb do RFO MV SR pre celý orgán verejnej moci, resp. organizáciu s oprávnením pracovať s údajmi o osobách z RFO. Lokálne RFO umožňuje prístup k údajov RFO MV SR prostredníctvom svojich služieb vystavených pre interné systémy.

Zároveň lokálne RFO zabezpečí lokálne uchovávanie a automatickú aktualizáciu údajov o záujmových osobách a prácu s týmito údajmi umožní cez vystavané služby aj interným systémom.