logo EURÓPSKA ÚNIA

EURÓPSKA ÚNIA

Európsky fond regionálneho rozvoja

logo Operačný program výskum a inovácie

Názov projektu:

Výskum bezpečných elektronických transakcií v digitálnom priestore

Kód projektu:

313011B973

Prijímateľ – Hlavný partner projektu:

DITEC, a.s.

Partner projektu:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Hlavný cieľ projektu:

Navrhovaný výskumný projekt adresuje aktuálne problémy bezpečného využívania prínosov digitálneho priestoru s použitím mobilných zariadení. Napriek existencii viacerých technológií a aj implementovaných riešení, v danej oblasti neexistuje riešenie, ktoré je akceptované pre plošné použitie pri využívaní služieb digitálneho priestoru, so špecifickým zameraním na služby eGovernmentu. Tento stav vyplýva jednak z existujúcich bezpečnostných rizík, ale taktiež z nezvládnutého procesného a organizačného pokrytia plošného rozširovania konkrétneho riešenia.

Výskumný projekt je zameraný na identifikáciu a analýzu týchto prekážok, ako aj návrh možnosti ich eliminácie, s jeho praktickým overením. Kombinuje v rámci výskumných aktivít ako analýzu bezpečnostných charakteristík navrhovaného riešenia, tak aj riešenie procesných a organizačných otázok plošného nasadzovania navrhovaných riešení. Cieľom teda nie je vyvinutie ďalšej z mnohých metód a prístupov na riešenie mobilnej identity alebo autorizácie, ale návrh riešenia s jasným potenciálom praktického nasadenia.

www.opvai.sk

www.partnerskadohoda.gov.sk