Hlavné oblasti pôsobenia spoločnosti

Spoločnosť DITEC, a.s. zabezpečuje riešenie projektov v oblastiach:

  • budovanie sieťovej infraštruktúry
  • sieťový manažment
  • integrácia hlasu, videa a dát
  • IP telefónia
  • sieťová bezpečnosť
  • outsourcing
  • servisné služby s garantovanými parametrami služby (SLA)
  • konzultačné služby v oblasti sietí a sieťovej bezpečnosti

Budovanie sieťovej infraštruktúry

Spoločnosť zabezpečuje dodávky a nasadzovanie dátových sieťových technológií vrátane ich servisnej podpory. Spoločnosť rieši problematiku kabelážnej infraštruktúry a globálnych sietí. Ako jeden z najvýznamnejších a viacnásobne ocenených partnerov spoločnosti CISCO ponúka riešenia v oblasti LAN, WAN, MAN, bezpečnosti, VPN, integrácie dát a hlasu, ako aj IP telefónie, ktoré umožňujú výrazne zefektívniť prevádzku a zvýšiť bezpečnosť komunikačných sietí.

S rozvojom e-business v rámci infraštruktúry sa stáva čoraz naliehavejšia otázka dostupnosti. Naša spoločnosť navrhuje a konfiguruje riešenia na báze technológií clustrovania a load ballancingu, ktoré efektívne zabezpečia trvalú dostupnosť systémov pre plnenie funkcií organizácie a ich optimálnu prevádzku a rozvoj. Medzi najnovšie produkty v portfóliu spoločnosti patria veľkokapacitné pamäťové zariadenia a SAN siete, ktoré sú základným predpokladom efektívnej prevádzky a spoľahlivej ochrany dát v e-business veku.

V oblasti infraštruktúry spoločnosť ponúka služby trvalého servisu, resp. outsourcovania infraštruktúry a jej prevádzky.

Sieťový manažment

Prevádzka dátových sietí vyžaduje značné personálne kapacity a zlou organizáciou prevádzkových činností môže dostupnosť informačného systému klesnúť. Nasadzovaním prostriedkov sieťového manažmentu od popredných svetových dodávateľov naša spoločnosť vytvára predpoklady pre zníženie nákladov na prevádzku informačného systému, ako aj pre efektívne a rýchle riešenie vznikajúcich prevádzkových incidentov.

Prostriedky sieťového manažmentu umožňujú získať prehľad nad všetkými aktívami dátovej siete (zariadenia, konfigurácie), ako aj nad aktuálnym prevádzkovým stavom a jeho trendmi. Toto umožňuje sledovať reálne využívanie zdrojov, ako aj optimálne plánovanie investícií do obnovy a rozvoja jednotlivých súčastí informačného systému.

Integrácia hlasu, videa a dát

Spoločnosť v oblasti konvergovaných sietí poskytuje riešenia na integráciu hlasu, videa a dát do jednej komunikačnej infraštruktúry založenej na protokole IP. Použitie konvergovaných sietí zredukuje komunikačnú infraštruktúru podniku na jedinú (dátovú) infraštruktúru. Výrazným spôsobom tak redukuje potrebné investície, ako aj celkové prevádzkové náklady.

IP telefónia

Spoločnosť implementuje riešenia hlasovej komunikácie na báze IP telefónie. Používanie IP telefónie je celosvetovým moderným trendom, ktorý prináša zvýšenú produktivitu práce vďaka previazaní hlasového riešenia s podnikovými aplikáciami, neobmedzenej mobilite a flexibilite. Implementáciou IP telefónie dochádza tiež k výraznej úspore káblovej infraštruktúry v budovách.

Sieťová bezpečnosť

Sieťová bezpečnosť pri súčasnom trende masívneho nárastu počtu používateľov a priepustnosti siete Internet predstavuje kľúčový prvok v sieťovej infraštruktúre podniku. Bez riešení z oblasti sieťovej bezpečnosti si nie je možné predstaviť akékoľvek pripojenie podniku či jednotlivca na internet, poprípade prepojenie viacerých organizácií za účelom vzájomnej výmeny údajov a zdieľania aplikácií. Naša spoločnosť disponuje kvalifikáciou a technológiami pre komplexné riešenie problematiky bezpečnosti – od analýzy rizík, politiky bezpečnosti až po praktické nasadzovanie jednotlivých technológií a návrhu opatrení administratívneho a organizačného charakteru. Vo svojich riešeniach používame technológie najvýznamnejších svetových dodávateľov.

Outsourcing

Outsourcing sa stal jednou z najefektívnejších manažérskych stratégií. Oddelenie a odovzdanie podpornej činnosti špecializovanej firme umožní manažmentu spoločnosti lepšie sústredenie na „Core bussiness“.

Outsourcing sa často využíva v IT oblasti. Naša spoločnosť zabezpečuje:

  • outsourcing technickej podpory
  • outsourcing aplikácií

Servisné služby s garantovanými parametrami služby (SLA)

Naša spoločnosť poskytuje servisné služby pre sieťovú a inú infraštruktúru svojich zákazníkov. Spoločnosť disponuje celoslovenským pokrytím servisnými strediskami, čo jej umožňuje garantovať čas odstránenia poruchy už od dvoch hodín v nepretržitom režime 24 hodín, 7 dní v týždni a 365 dní v roku.

Konzultačné služby v oblasti sietí a sieťovej bezpečnosti

Spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom konzultačné služby vo všetkých vyššie uvedených oblastiach svojej činnosti.