Určenie

Elektronická komunikácia s orgánmi verejnej moci je realizovaná prostredníctvom elektronických schránok. V súlade s platnou legislatívou, orgán verejnej moci môže elektronickú schránku mať v module elektronických schránok, na ktorú sa môže integrovať tak, aby sprístupňovanie doručovaných elektronických správ pre daný orgán prebiehalo automatizovaným spôsobom.

UPVSController predstavuje komunikačný komponent slúžiaci na integráciu s UPVS pre externú elektronickú schránku OVM. Primárnym cieľom komponentu je vystaviť komunikačné rozhranie (endpoint) kam bude UPVS smerovať elektronické správy doručované do externej schránky OVM. Komponent zároveň zabezpečuje aj zasielanie rozhodnutí z externej schránky OVM na UPVS.

Popis riešenia

Poskytované služby

 • Prijatie správy z UPVS

  UPVSController prijíma správy z UPVS pomocou G2G rozhrania definovaného v IM pre G2G.

 • Rozhranie Odoslanie správy / rozhodnutia na UPVS (modul MED)

  Pre odoslanie rozhodnutia na UPVS je k dispozícii niekoľko metód, ktoré sú rovnocenné z pohľadu základného spracovania (t. j. všetky metódy zabezpečia odoslanie rozhodnutia na UPVS). Líšia sa v detailoch, ktoré sú popísané v nasledujúcich podkapitolách.

  • Rozhranie Odoslanie správy / rozhodnutia na UPVS (modul MED)

   Metóda príjme štruktúru message container, a parametre pospVersion, correlationID, businessID a referenceId.

   Metóda zabalí vstupnú štruktúru message container do SKTalk v3 správy a synchrónne odošle na UPVS.

  • Rozhranie Odoslanie správy / rozhodnutia na UPVS (modul MED) 2

   Metóda príjme štruktúru message container, a parametre pospVersion, correlationID, businessID, referenceId a sposobDorucenia.

   Metóda v prvom kroku zistí stav schránky adresáta.

   • ak schránka neexistuje, metóda vráti chybu a ukončí sa spracovanie
   • ak schránka existuje a zároveň ak nie je aktivovaná na doručovanie a zároveň ak sposobDorucovania=1 (doručuje sa), metóda vráti chybu a ukončí spracovanie

   V ďalších krokoch potom zabalí vstupnú štruktúru message container do SKTalk v3 správy a synchrónne odošle na UPVS.

   Vo výstupe zakaždým vráti zistený stav schránky adresáta.

 • Rozhranie Odoslanie správy do outboxu (modul eDesk)

  Metóda príjme štruktúru message container, a parametre pospVersion, correlationID, businessID a referenceId.

  Metóda zabalí vstupnú štruktúru message container do SKTalk v3 správy a synchrónne odošle na UPVS.

 • Rozhranie Odoslanie doručenky (modul MED)

  Metóda príjme štruktúru message container, a parametre pospVersion, correlationID, businessID a referenceId.

  Metóda zabalí vstupnú štruktúru message container do SKTalk v3 správy a synchrónne odošle na UPVS.

 • Rozhranie Odoslanie notifikácie (modul eNotify)

  Metóda príjme štruktúru message container, a parametre pospVersion, correlationID, businessID, referenceId a messageType.

  Metóda zabalí vstupnú štruktúru message container do SKTalk v3 správy a synchrónne odošle na UPVS.

 • Rozhranie Odoslanie správy do modulu MEP

  Metóda príjme štruktúru message container, a parametre pospVersion, correlationID, businessID, referenceId a messageType.

  Metóda zabalí vstupnú štruktúru message container do SKTalk v3 správy a synchrónne odošle na UPVS.

 • Rozhranie GetIdentity (modul IAM)

  Metóda príjme parametre v súlade s integračným manuálom IAM a synchrónne vráti odpoveď modulu IAM.

Rozhranie pre backendy

Služby vystavené backend systémami pre UPVSController sú nasledovné:

 • Prijatie správy

  Výsledkom volania metódy je štruktúra „NazovMetody“ + Result, kde pozitívne prijatie je reprezentované parametrom Kod, kde jeho hodnota je číslo 0.

Súlad s legislatívou a štandardami

Prístup do elektronickej schránky a elektronickú komunikáciu pri výkone verejnej moci upravuje Zákon č. 305/2013 v platnom znení.

Kontext nasadenia

UPVSController samostatne nemá význam a je potrebná jeho integrácia s inými komponentami/IS.

Typické prepojenia:

 • Business process management (BPM): spracovanie došlej a odosielanej elektronickej korešpondencie s väzbou na rezortnou elektronickou podateľňou (REP), MDA/LTA, registratúru, resp. ďalšie agendové IS
 • Registratúra: v prípade, že koordinácia krokov a samotné spracovanie došlej a odosielanej elektronickej korešpondencie je riešená v registratúre
 • Agendové systémy: v prípade, že koordinácia krokov a samotné spracovanie došlej a odosielanej elektronickej korešpondencie je riešená v jednotlivých agendových systémoch zvlášť

Preferovaný model je ponúkať "bundle" UPVSController a BPM modul na “štandardizované” spracovanie došlej a odosielanej korešpondencie, prípadne aj s podateľňou (rezortnou elektronickou podateľňou).

BPM modul koordinuje procesy medzi UPVSControllerom, rezortnou elektronickou podateľňou (REP), MDA/LTA, registratúrou a agendovými systémami.

V budúcnosti je možné modul rozšíriť v spolupráci s BPM aj o podporu “štandardizovaného” spracovania agend ostatných modulov UPVS.

Referencie na použitie riešenia

 • Ministerstvo spravodlivosti SR
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Požiadavky na nasadenie a prevádzku

Architektúra pozostáva z nasledujúcich vrstiev:

 • Komunikačný server
 • Aplikačný sever
 • DB server
 • Správcovská stanica

Systémové požiadavky komunikačného servera:

 • MS Windows Server 2012 R2 a vyšší
 • IIS
 • .net framework 4.6.2 a vyšší
 • obojsmerné prepojenie na UPVS v prípade potreby obojsmernej komunikácie.

Systémové požiadavky aplikačného servera:

 • MS Windows Server 2012 R2 a vyšší
 • IIS
 • .net framework 4.6.2 a vyšší
 • Microsoft SQL Server 2012 a vyšší

Systémové požiadavky DB servera:

 • Microsoft SQL Server 2012 a vyšší

Administrácia je riešená formou tučného klienta, ktorého systémové požiadavky sú:

 • MS Windows 7 a vyšší
 • .net framework 4.6.2 a vyšší
 • Spoločná doména s aplikačným serverom