Aplikácia eDeskReader umožňuje sťahovanie obsahu elektronickej schránky bez potreby prístupu oprávnenej osoby do elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS). Zároveň umožňuje potvrdenie doručenia elektronických úradných dokumentov doručovaných do vlastných rúk bez potreby prístupu oprávnenej osoby do elektronickej schránky na ÚPVS. Prístup do elektronickej schránky prostredníctvom aplikácie eDeskReader v plnej miere nahrádza potrebu prístupu oprávnenej osoby subjektu do elektronickej schránky na ÚPVS.

eDesk Reader

Sťahovanie obsahu schránky

Aplikácia v konfigurovateľných časových intervaloch vykoná:

 • stiahnutie správ zo schránky zákazníka na ÚPVS,
 • stiahnutie metadát o správach, ako typ správy, dátum doručenia a pod. do databázy,
 • uloženie stiahnutej správy do definovaného úložiska na strane zákazníka,
 • vymazanie správy zo schránky na ÚPVS.

Potvrdenie doručenia

Ak je zákazník adresátom elektronického úradného dokumentu, ktorý sa doručuje do vlastných rúk, vyžaduje sa potvrdenie prevzatia doručenia zo strany adresáta tohto elektronického úradného dokumentu. V prípade, že sa vyžaduje doručenie do vlastných rúk, ÚPVS vygeneruje tzv. notifikačnú doručenku, ktorá sa sprístupní v zákazníckej elektronickej schránke. Po stiahnutí obsahu schránky, ak sa stiahla takáto doručenka, aplikácia Ditec. eDeskReader automaticky vykoná prevzatie doručenia elektronického úradného dokumentu, ktorého sa doručenka týka. Následne sa dané rozhodnutie sprístupní v zákazníckej schránke na ÚPVS a bude k dispozícii na stiahnutie. Samotný proces prevzatia doručenia je konfigurovateľný, čiže je možné plánovať činnosť aplikácie tak, aby neprebiehalo potvrdzovanie doručenia správ v čase, kedy nie je možné ich ďalšie efektívne spracovanie (napr. v piatok poobede, resp. v čase neprítomnosti).

Komu je aplikácia určená?

Aplikácia Ditec.eDeskReader zabezpečuje prístup do elektronickej schránky pre:

 • používateľov, ktorí chcú zabezpečiť automatizáciu prístupu do elektronickej schránky a spracovanie prijatých správ,
 • používateľov, ktorí nemajú občiansky preukaz s čipom, alebo tento nemajú aktivovaný pre autentifikáciu, alebo používateľov, ktorí nemajú doklad o pobyte, prípadne nedisponujú alternatívnym autentifikátorom pre prístup do schránky.

Legislatíva

Prístup do elektronickej schránky upravuje Zákon č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (Zákon o eGovernmente) v platnom znení:

 • autentifikácia oprávnenej osoby – prostredníctvom autentifikačného certifikátu, ktorého použitie pre autentifikáciu pri prístupe do elektronickej schránky prostredníctvom informačného systému je upravený v §13 ods. 4 a taktiež v §22a Zákona o eGovernmente,
 • prístup k elektronickej schránke – §13 ods. 4 Zákona o eGovernmente,
 • potvrdenie doručenia správy oprávnenou osobou – §30 ods. 2 a ods. 3 Zákona o eGovernmente.

Aplikácia Ditec.eDeskReader realizuje alternatívny spôsob prístupu k elektronickej schránke prostredníctvom špecializovaného informačného systému a použitia autentifikačného certifikátu. Vydanie autentifikačného certifikátu je možné realizovať cez vlastnú registračnú autoritu, resp. cez obchodný kanál DITEC, a.s. pri procese aktivácie licencie k aplikácii. Zakúpenie autentifikačného certifikátu nie je predmetom dodávky licencie aplikácie eDeskReader, pokiaľ nie je uvedené inak. Platnosť certifikátu musí byť minimálne 1 rok. Používateľ aplikácie eDeskReader musí zaregistrovať svoj autentifikačný certifikát na ÚPVS (v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby – NASES), ktorý tento portál prevádzkuje. Dodávateľ aplikácie eDeskReader – spoločnosť DITEC a.s. sprostredkuje užívateľovi – vlastníkovi schránky pristúpenie k uzatvorenej Dohode o integračnom zámere medzi DITEC a.s. a NASES. Následne samotná aplikácia zabezpečí prístup do elektronickej schránky automatizovaným spôsobom.

Aplikácia eDeskReader umožňuje automatizovaný prístup do schránky (sťahovanie správ a potvrdenie doručenia). Stiahnuté správy sú ukladané prostredníctvom publikovaného rozhrania (file system, SOAP služba,...) do file systému zákazníka, pričom metadáta o takto uložených správach je možné prezerať prostredníctvom aplikácie eDeskReader.

Osobitné požiadavky

Pre korektný prístup do schránky subjektu prostredníctvom Ditec.eDeskReader je potrebné:

 1. disponovať zriadenou schránkou na ÚPVS aktivovanou na doručovanie,
 2. pristúpenie k uzatvoreniu Dohody o integračnom zámere,
 3. disponovať registrovaným certifikátom na ÚPVS pre vzdialený prístup do schránky,
 4. vytvoriť VPN pripojenie do prostredia ÚPVS

Pozn.: body 2. a 4. sprostredkuje dodávateľ aplikácie – spol. DITEC a.s.

Podpora nasadenia v rámci operačných systémov:
Windows 8 x86
Windows 10 x86
Podpora prevádzkových platforiem:
.NET framework 4.7.
Softvérové požiadavky:

postačuje bezplatná verzia SQL Lite, ktorá je súčasťou dodávky aplikácie.

Pozn: Pre korektné vykonanie procesov sa odporúča, aby prístup do elektronickej schránky prostredníctvom aplikácie eDeskReader bol jediným a výhradným, čím sa eliminuje možná manipulácia s obsahom schránky z viacerých zdrojov (aplikácia vs. oprávnená osoba subjektu).

Podpora produktu je k dispozícii na adrese servis.edr@ditec.sk.