Pri elektronickej komunikácii sa využíva kvalifikovaný elektronický podpis, ktorý je podľa nariadenia eIDAS rovnocenný vlastnoručnému podpisu. Pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu pre dokumenty typu PDF je určený produkt D.PDF Signer.

D.PDF Signer je použiteľný ako pre fyzické a právnické osoby pri vytváraní elektronických podaní pri komunikácii s orgánmi verejnej moci. Rovnako je platný aj pri elektronickej komunikácii fyzických i právnických osôb navzájom. Je však použiteľný aj pre pracovníkov orgánov verejnej moci, ktorí podľa zákona o eGovernmente autorizujú rozhodnutia, t.j. elektronické úradné dokumenty.

Popis riešenia

Produkt D.PDF Signer je samostatná aplikácia určená na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu pre dokumenty typu PDF. Tieto dokumenty v súlade s Výnosom o štandardoch konvertuje do formy PDF/A1. Umožňuje výber elektronického dokumentu na podpísanie – súboru v adresári, ako aj súboru, do ktorého má byť podpísaný elektronický dokument uložený. Aplikácia umožňuje voliteľne pripojiť k takto vytvorenému kvalifikovanému elektronickému podpisu aj kvalifikovanú časovú pečiatku, ak má používateľ takúto službu sprístupnenú.

D.PDF Signer

Parametre kvalifikovaného elektronického podpisu

  • formát vytváraného podpisu – vytvorenie podpisu podľa profilu XAdES_ZEP v2.0 alebo XAdES_ZEPbp v1.0 (ASiC)
  • ku kvalifikovanému elektronickému podpisu je možné pripojiť časovú pečiatku, pričom je možné pečiatku získavať od Vami vybraného poskytovateľa

Podporované operačné systémy

  • Microsoft Windows 8, 8.1 (32 bit/64 bit)
  • Microsoft Windows 10 (32 bit/64 bit)
  • Microsoft Windows 11