Zaručená konverzia v zmysle § 35 a nasledujúcich ustanovení zákona o e-Governmente slúži na zabezpečenie možnosti prevodu medzi listinnou a elektronickou formou dokumentov alebo elektronickými formami dokumentov s rôznymi formátmi, tak aby novovzniknutý dokument mal rovnaké právne účinky a mohol byť použitý rovnako na právne účely ako pôvodný dokument. Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie, neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou má rovnaké právne účinky a je použiteľný na právne účely takisto ako pôvodný dokument.

Konverzia sa vykonáva postupom pre zaručenú konverziu oprávnenou osobou. Žiadateľom o službu konverzie môžu byť fyzické alebo právnické osoby. Zaručenú konverziu môžu vykonávať len oprávnené osoby podľa zákona o e-Governmente:

 • orgán verejnej moci,
 • advokát a notár,
 • poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta,
 • patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny.

Zaručená konverzia sa vykonáva ako konverzia:

 • dokumentu z elektronickej formy do listinnej formy,
 • dokumentu z listinnej formy do elektronickej formy,
 • elektronického dokumentu do elektronického dokumentu v inom formáte.

Popis riešenia

Aplikácia pre zaručenú konverziu D.Convert je klientská aplikácia, ktorá aktuálne slúži na realizáciu nasledovných činností:

 • konverziu dokumentu z listinnej do elektronickej formy,
 • konverziu dokumentu z elektronickej do listinnej formy,
D.Convert

Zoznam funkčných oblastí aplikácie

Konverzia z listinnej do elektronickej podoby

 • vytvorenie osvedčovacej doložky vo forme elektronického dokumentu
 • spoločná autorizácia osvedčovacej doložky a novovzniknutého elektronického dokumentu s pripojením časovej pečiatky (využitím aplikácie D.Signer/XAdES .NET)
 • vytvorenie a autorizácia záznamu o vykonanej zaručenej konverzii s pripojením časovej pečiatky (využitím aplikácie D.Signer/XAdES .NET) s centrálnym pridelením evidenčného čísla záznamu o vykonanej zaručenej konverzii
 • uloženie záznamu o vykonanej zaručenej konverzii do lokálnej a centrálnej evidencie v dátovej štruktúre určenej a zverejnenej Ministerstvom financií SR
 • uloženie novovzniknutého dokumentu zo zaručenej konverzie do zvoleného úložiska

Konverzia z elektronickej do listinnej podoby

 • overenie platnosti autorizácie, ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný
 • overenie platnosti časovej pečiatky, ak bola k pôvodnému elektronickému dokumentu pripojená časová pečiatka
 • zobrazenie pôvodného elektronického dokumentu a tlač dokumentu do listinnej podoby využitím klientom nainštalovanej aplikácie podľa typu súboru dokumentu (napr. v Adobe Reader pre zobrazenie a tlač súborov typu PDF). Proces transformácie údajov dokumentu elektronického formulára do podoby vhodnej pre zobrazenie a tlač (PDF súbor) bude zabezpečený vybudovaním webovej služby prístupnej z klientskej aplikácie. Webová služba bude ako údajovú základňu využívať vybudované lokálne úložisko formulárov z modulu MEF (modul elektronických formulárov ÚPVS) s povinne evidovanými transformáciami údajov dokumentu elektronického formulára do PDF formátu
 • vytvorenie osvedčovacej doložky, jej zobrazenie a tlač do listinnej podoby v zhode s procesom transformácie elektronického dokumentu formulára uvedeným v predchádzajúcom odseku
 • vytvorenie a autorizácia záznamu o vykonanej zaručenej konverzii s pripojením časovej pečiatky (využitím aplikácie D.Signer/XAdES .NET) s centrálnym pridelením evidenčného čísla záznamu o vykonanej zaručenej konverzii
 • uloženie záznamu o vykonanej zaručenej konverzii do lokálnej a centrálnej evidencie v dátovej štruktúre určenej a zverejnenej Ministerstvom financií SR

Zobrazenie záznamov o konverzii

 • zobrazenie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii z lokálnej evidencie

Správa typov formulárov

 • správa vzorov homologizovaných (opakovane) konvertovaných dokumentov v listinnej podobe s uvedením slovného popisu bezpečnostných prvkov dokumentu, údajov o počte listov a počte neprázdnych strán, formáte, druhu a názvu dokumentu

Požiadavky na nasadenie a prevádzku

Pre realizáciu zaručenej konverzie prostredníctvom aplikácie D.Convert a v súlade so zákonom č. 305/ 2013 Z.z. (zákon o e-Governemente) je potrebné:

 • Disponovať kvalifikovaným mandátnym certifikátom osoby oprávnenej vykonávať zaručenú konverziu podľa § 35 ods. 3 zákona o e-Governmente.
 • Disponovať autentifikačným certifikátom umožňujúcim prístup ku službám servera časovej pečiatky (TSA) pre pripojenie časovej pečiatky ku novovzniknutému dokumentu a ku záznamu o vykonanej zaručenej konverzii. Získanie tohto certifikátu je možné v rámci uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služby časových pečiatok s poskytovateľom takejto služby.
 • Disponovať autentifikačným certifikátom pre prístup ku službe overenia platnosti autorizácie, ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný. V prípade, že používateľ má prístup ku službe časových pečiatok od DTCA, a.s., tak na tento účel je používaný rovnaký certifikát, ako ku službe TSA.
 • Po nainštalovaní aplikácie ju používateľ môže začať používať.
 • Disponovať klientskymi aplikáciami D.Suite/eIDAS pre vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu. O vydanie certifikátov uvedených v bodoch 1 až 3 je možné požiadať spoločnosť D.Trust Certifikačná Autorita, a.s.

Upozornenia

Ad.1: upozornenie na potenciálnu existenciu technických problémov s overením platnosti formulára doložky o konverzii:

Aplikácia D.Convert používa pre vyhotovenie osvedčovacej doložky elektronický formulár, ktorý je publikovaný v Module elektronických formulárov UPVS. Z dôvodu existujúcich technických problémov v tejto verzii formulára môže dôjsť k situácii, kedy niektorá elektronická podateľňa označí autorizáciu konvertovaného dokumentu ako neplatnú s následným odmietnutím takéhoto dokumentu.

V takom prípade použite pre kontrolu overenia platnosti autorizácie konvertovaného dokumentu službu prístupnú na Ústrednom portáli verejnej správy, ktorá sa nachádza na webovej stránke www.slovensko.sk. Vykonajte overenie platnosti autorizácie touto službou a ak je popis stavu overenia autorizácie „Platná“ alebo „Predbežne platná“, tak upozornite príjemcu konvertovaného dokumentu na výsledok overenia na UPVS. V prípade, že je popis stavu overenia autorizácie „Neplatná“ aj v rámci služby UPVS, kontaktujte podporu produktu a poskytnite jej potrebné informácie pre riešenie.

Podpora produktu je k dispozícii na adrese servis.dconvert@ditec.sk.

Po aktualizácií elektronického formulára pre osvedčovaciu doložku v Module elektronických formulárov UPVS, bude táto zmena zapracovaná do aplikácie a príslušných podateľní a je predpoklad, že by sa nemala naďalej objavovať.

Ad.2: Upozornenie na potrebu naplnenia vstupných požiadaviek na aplikáciu

Pre realizáciu zaručenej konverzie prostredníctvom aplikácie D.Convert a v súlade so zákonom č. 305/ 2013 Z.z. (zákon o e-Governemente) je potrebné:

 • Disponovať kvalifikovaným mandátnym certifikátom osoby oprávnenej vykonávať zaručenú konverziu podľa § 35 ods. 3 zákona o e-Governmente.
 • Disponovať autentifikačným certifikátom umožňujúcim prístup ku službám servera časovej pečiatky (TSA) pre pripojenie časovej pečiatky ku novovzniknutému dokumentu a ku záznamu o vykonanej zaručenej konverzii. Získanie tohto certifikátu je možné v rámci uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služby časových pečiatok s poskytovateľom takejto služby.
 • Disponovať autentifikačným certifikátom pre prístup ku službe overenia platnosti autorizácie, ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný. V prípade, že používateľ má prístup ku službe časových pečiatok od DTCA, a.s., tak na tento účel je používaný rovnaký certifikát, ako ku službe TSA.
 • Disponovať klientskými aplikáciami D.Suite/eIDAS pre vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu. Popis D.Suite/eIDAS je k dispozícii TU. Aplikácie D.Suite/eIDAS je možné stiahnuť TU.

Ad.3: upozornenie na potrebu využívania služieb určenej certifikačnej autority:

V aktuálnej verzii aplikácie D.Convert je predpísané a predpokladá sa využívanie služieb certifikačnej autority DTCA (I.CA – První certifikační autorita, a.s. Praha) v nasledovnom rozsahu:

 • prístup ku službe autority časových pečiatok (TSA) – používateľ musí mať zmluvne dohodnuté využívanie tejto služby a má mať k dispozícii autentizačný certifikát pre prístup ku službe TSA.
 • prístup ku službe overenia platnosti podpisu/podpísaného dokumentu (QVA) – používateľ musí mať zmluvne dohodnuté využívanie tejto služby a má mať k dispozícii autentizačný certifikát pre prístup ku službe QVA.

Podporované operačné systémy

Nasledujúca tabuľka uvádza operačné systémy a verzie, ktoré podporujú spustenie aplikácie D.Convert.

Platforma a verzia

Microsoft Windows 8.1 (32bit / 64bit)

Microsoft Windows 10 (32bit / 64bit) /minimálne build 1607 a novší/

Microsoft Windows 11

 

Zoznam operačných systémov je určený požiadavkami technológie (t.j. Microsoft .Net a ClickOnce), ktorá bola použitá pri vývoji tejto aplikácie. V iných operačných systémoch nie sú zaručené funkčné a systémové vlastnosti aplikácie D.Convert, resp. nie je možné zrealizovať inštaláciu všetkých potrebných komponentov a súčastí aplikácie. Pre funkčnosť mechanizmu ClickOnce je potrebné pripojenie do internetu a používateľ musí mať dostupnú inštalačnú URL adresu.

brazzers porno
deneme bonusu veren siteler
escort antalya
avrupa yakasi escort escort bayanlar antalya escort bayan escort bayan
vdcasino betexper
beylikduzu escort
escort pendik
ümraniye escort sancaktepe escort anadolu yakası escort
Girl receives a offering for public sex Свингеры наслаждаются оргией и мощно стонут ver videos pornos caseros reales
Turbanli pornolari