Aplikácia v závislosti od typu licencie podpisuje jednotlivo/hromadne elektronické dokumenty kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Pomocou KEP je možné elektronicky realizovať právne úkony, ktoré v papierovom svete vyžadujú písomnú formu (§ 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník), t. j. takýto elektronický podpis v tomto prípade nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné jeho použitie pri niektorých úkonoch uskutočňovaných v rámci komunikácie s orgánmi verejnej moci a komerčným sektorom. KEP elektronického dokumentu zabezpečuje:
1. autenticitu – možno jednoznačne overiť identitu subjektu, ktorý podpis vytvoril,
2. integritu – možno preukázať, že po podpísaní dokumentu nedošlo k žiadnej úmyselnej alebo neúmyselnej zmene obsahu dokumentu, aký bol v čase jeho podpisovania,
3. nepopierateľnosť – autor nemôže tvrdiť, že nevyhotovil daný podpis elektronického dokumentu.

Aplikácia okrem podpisovania dokumentov umožňuje prezerať elektronické dokumenty podpísané elektronickým podpisom, umožňuje podpis dokumentu/dokumentov viacerými stranami, tzn. pridať ďalšie podpisy k podpísanému dokumentu/dokumentom a v závislosti od typu licencie podpíše každý dokument samostatne alebo dávku samostatných dokumentov hromadne. Aplikácia zabezpečuje evidenciu prípadných chýb vznikajúcich pri podpisovaní formou ukladania reportu do súboru.
Podporované formáty: PDF, PDF/A, TXT, PNG, XML formuláre.

Parametre kvalifikovaného elektronického podpisu

  • formát vytváraného podpisu – vytvorenie podpisu podľa profilu PAdES, XAdES_ZEPbp v1.0 (ASiC) alebo XAdES_ZEP v2.0 (1.0)
  • ku kvalifikovanému elektronickému podpisu je možné pripojiť časovú pečiatku, pričom je možné pečiatku získavať od Vami vybraného poskytovateľa

Podporované operačné systémy

  • Microsoft Windows 8, 8.1 (32 bit/64 bit)
  • Microsoft Windows 10 (32 bit/64 bit)